Thánh Phaolô

Cha Alberione, Đấng Sáng Lập dòng đã đặt Thánh Phaolô làm nền tảng và gương sống cho mỗi nữ tử. Thánh Phaolô là vị tông đồ biết Thầy Chí Thánh cách trọn vẹn. Ngài hoàn toàn sống trong Đức Kitô. Ngài đi vào trong các mầu nhiệu sâu xa của giáo lý, tâm hồn, sự thánh thiện, nhân tính và thần tính của Đức Kitô. Ngài nhìn thấy Đức Kitô là Thầy Chí Thánh, là Thần Lương và là Tư Tế. Ngài trình bày trọn vẹn Đức Kitô như chính Đức Kitô giới thiệu về mình: là Đường, Sự Thật và Sự Sống. (AD 96)

Nếu Thánh Phaolô còn sống, ngài sẽ cháy bỏng gấp đôi trong cùng ngọn lửa ấy: lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa và đối với Đức Kitô, và lòng nhiệt thành đối với con người ở khắp mọi nơi. Và để người ta nghe được lời rao giảng của mình, ngài sẽ bước lên những giảng đài cao nhất, ngài sẽ nhân lên lời của mình bằng những phương tiện hiện đại: báo chí, phim ảnh, phát thanh, truyền hình, mạng Internet. Ngài sẽ thuyết phục được lý trí và con tim của những người nghe ngài và giúp họ khởi hành trên hành trình sống đời Kitô hữu cách sung mãn hơn. (CISP 1152)

Cũng vậy, mỗi nữ tử được mời gọi sống thân mật với Đức Kitô, tiêu hao sức lực và cuộc đời của mình qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để rao truyền Tin Mừng cho mọi người theo gương mẫu của Thánh Phaolô.

“Các con phải là Thánh Phaolô của thời đại hôm nay.”–Alberione