Đức Giêsu – Thầy Chí Thánh

Cha Alberione không ngừng nhấn mạnh cho các con cái của ngài rằng tiến trình thánh hoá là một tiến trình Kitô hoá: “cho đến khi Chúa Kitô được thành hình trong tôi”. Vì thế, các nữ tử sẽ là thánh theo như mức độ họ sống sự sống của Đức Giêsu Kitô, hay nói đúng hơn, theo mức độ Đức Giêsu Kitô sống trong họ. Cho đến khi họ có thể cảm nghiệm điều mà Thánh Phaolô nói về chính mình: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Điều này tiến trình dần dần cho tới khi đạt đến “tầm vóc của Đức Giêsu Kitô, như một đứa trẻ dần dần lớn lên thành một người trưởng thành.”

Câu trích dưới đây giải nghĩa cách tóm gọn về lời mời gọi của Cha Alberione để sống Chúa Giêsu Đướng, Sự Thật và Sự Sống cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày:

Đức Giêsu Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Công việc của đời sống thiêng liêng bao bồm: a) bắt chước sự thánh thiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng chỉ cho chúng ta con đường qua các gương sáng và giáo huấn của Ngài: “Hãy trở nên hoàn thiện”; b) một tinh thần đức tin nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng là Sự Thật, suy nghĩ theo Tin Mừng, theo Tân Ước như được Giáo Hội truyền đạt; c) ân sủng – là sự tham gia vào sự sống của Chúa Giêsu Kitô thông qua các bí tích và tất cả các phương tiện ân sủng. Đây là cách thế để Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống được hình thành trong chúng ta: “Hãy trở nên giống Ngài”. Như thế, Đức Giêsu Kitô sẽ nuôi dưỡng các năng lực ý chí, trí tuệ và tình cảm của linh hồn ta. (CISP 11-12)