Đức Maria – Nữ Vương Các Tông Đồ

Đức Maria là Nữ Vương các Tông đồ, Mẹ đã sinh ra và trao ban trọn vẹn Đức Kitô, Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống cho nhân loại. Thiên Chúa đã đặt Mẹ làm người tông đồ, nghĩa là, một tông đồ với Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, cũng như Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc với Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc. (UPS IV 271) Vì thế, Mẹ là mẫu gương vô song của “việc tông đồ”.

Đức Maria đã ban cho thế giới ân sủng nơi Đức Giêsu Kitô và Mẹ tiếp tục sự trao ban này trong mọi thời. Giống như một cành luôn sinh hoa trái và dâng tặng hoa quả của nó cho con người, Đức Maria luôn trao ban Chúa Giêsu – đau khổ, vinh quang, Thánh Thể, Đường, Sự Thật, và Sự Sống cho con người.

Để việc tông đồ sinh hoa trái, sự cần thiết theo nghĩa vụ là nó phải gắn liền với lòng sùng kính Đức Mẹ. Vô phúc cho ai đánh mất lòng sùng kính này hay để cho nó phai nhạt dần qua thời gian. (HM II 10 69)(CISP 38)

Vì thế, Đức Maria Nữ Vương các Thánh Tông đồ, là Mẹ, là Bà Giáo và là mẫu mực của mỗi nữ tử.

Phúc cho những người noi gương Đức Maria, giới thiệu Chúa Giêsu cho các mục đồng, cho Ba Vua, cho ông Simeon trong Đền Thờ, cho các môn đệ, và cho thế giới.