Nữ Tử Thánh Phaolô

fsp1
fsp2
fsp3
fsp4

Noi gương Thánh Phaolô, Nữ tử Thánh Phaolô tận hiến đời mình để trở nên tông đồ của Chúa Giêsu cho thế hệ hôm nay, loan báo tin mừng hòa giải giữa loài người và Thiên Chúa nhờ công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu, qua những bản in ấn, những trao đổi mà phương tiện thông tin liên lạc thời đại cho phép.

Thánh Phaolô đã trở nên người du hành của Chúa, đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, dạy dổ mọi người rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô,lập các nhóm Kitô giáo, hướng dẫn đoàn chiên của Chúa qua các lá thư ngài viết. Thánh Phaolô, sau khi đã lãnh nhận mạc khải về Chúa Giêsu Phục Sinh, sống không vì một nguồn lực nào khác ngoài trừ tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chịu đóng đanh trên thập giá cho ngài. Thánh Phaolô được thu hút và nắm đoạt bởi Đức Kitô, được thúc đẩy bởi Thần Khí của Chúa Kitô để rao giáng Tin Mừng.

Nữ Tử Thánh Phaolô nhận lấy nguồn lực sức sống này của Thánh Phaolô làm động lực cho việc tông đồ của mình.

  • Tông đồ là một người có Chúa trong tâm hồn và tỏa lộ Ngài cho những người xung quanh.
  • Tông đồ là một vị thánh tích lũy kho tàng và trao tặng phần thặng dư của kho tàng đó cho nhân loại.
  • Tông đồ là môt người có trái tim nồng cháy với tình yêu của Chúa và tha nhân.
  • Tông đồ là bình sành được chọn để tuôn tràn hồng ân của Thiên Chúa và những linh hồn đang khao khát được uống thỏa thuê.
  • Tông đồ là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, nơi Chúa chủ động cách tuyệt hảo. …Người tông đồ biểu lộ sự hiện diện của Chúa qua hết mọi tỉ mỉ—qua lời nói, việc làm, việc cầu nguyện, cử chỉ, thái độ, dù là nơi công cộng hay trong phòng kín—tất cả con người của họ.
  • Sống đời Chúa! Và trao tặng Chúa!


–Chân Phước Giacômô Alberione