JClub: Khu Vườn Tuổi Thơ

Chúa Lên Trời

Mầu nhiệm Năm Sự Mừng
Thứ hai: "Đức Chúa GiêSu lên trời.Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời."

 

Bốn mươi ngày sau khi Chúa sống lại, Đức Giê-su lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngài lãnh nhận vương quyền, uy linh từ Thiên Chúa Cha. Ngài là Vua các vua, Vua của toàn thể vũ trụ. Ngài ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần để chúng ta được dạy dỗ.

Lạy Chúa, Chúa là Vua, là Chủ của đời con.